logo-mini
Czym jest EAPPI

Czym jest EAPPI

Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine  and Israel

Misja

Praca na rzecz

zakończenia okupacji i wsparcie pokojowego  rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego,  w oparciu o prawo międzynarodowe oraz rezolucje ONZ.

Zaświadczanie

o życiu pod okupacją przy współpracy  z Palestyńczykami i Izraelczykami dążącymi do uzyskania  sprawiedliwego pokoju bez użycia przemocy.

Wywieranie nacisku

na społeczność międzynarodową  w celu zwiększenia jej zaangażowania w przeciwdziałaniu  niesprawiedliwości w regionie.

Nasza wizja

Powstanie EAPPI zostało zainspirowane przez wizję przyszłości,  w której okupacja Palestyny jest zakończona, a Palestyńczycy  i Izraelczycy żyją w sprawiedliwym pokojuw wolności i bezpieczeństwie zbudowanym w oparciu  o prawo międzynarodowe.

Nasze wartości

EAPPI wierzy, że zakończenie okupacji i wspieranie pokoju  w Izraelu i Palestynie wymaga zgody co do przestrzegania  najważniejszych wartości, które są integralnie  związane z powszechnie przyjętymi prawami człowieka  oraz wartościami biblijnymi, takimi jak miłość, prawda,  sprawiedliwość i pokój.

U podstaw działań EAPPI  leżą takie wartości jak:

Inkluzywność

EAPPI jest rezultatem odpowiedzi społeczności  chrześcijańskiej na wezwanie Kościoła lokalnego  w Palestynie i Izraelu. Celowo jednak współpracuje  z ludźmi wszystkich wyznań, a także osobami niewierzącymi,  w przekonaniu, że Bóg, którego chrześcijanie  poznali przez Jezusa Chrystusa, jest Bogiem wszelkiego  stworzenia i źródłem całego ludzkiego wysiłku podejmowanego  dla krzewienia miłości, sprawiedliwości i pokoju.  Inkluzywność jest w centrum teologii EAPPI i wyrażana  jest także w strukturze oraz ideologicznej różnorodności  zespołów ekumenicznych obserwatorów (EAs).

Człowieczeństwo

dla EAPPI wspólną cechą wszystkich  ludzi jest ich człowieczeństwo. Wszyscy mają takie samo  prawo do życia w godności, bezpieczeństwie, a także do  życia dającego szansę na wykorzystanie swojego potencjału.  W duchu człowieczeństwa EAPPI dąży do ograniczenia  ludzkiego cierpienia, a także wspierania działań bez  użycia przemocy.

Niestosowanie przemocy

EAPPI uważa, że jesteśmy  zobowiązani do życia w sposób wykluczający użycie przemocy.  Stara się dokonać zmiany poprzez zaangażowanie,  zarówno pojedynczych osób jak i grup, w działania pokojowe.  Wierzy, że wyzbycie się przemocy jest jedyną drogą  prowadzącą do prawdziwego i trwałego rozwiązania konfliktu.   Nie tylko działania EAPPI mają charakter pokojowy,  ale wspierani są także wszyscy, którzy w ten sposób  pracują na rzecz pokoju w Izraelu i Palestynie.

Sprawiedliwy pokój

w przekonaniu EAPPI obecna  sytuacja w Palestynie i Izraelu jest szkodliwa dla obydwu  stron, zarówno dla Palestyńczyków jak i Izraelczyków. Tylko  poprzez odrzucenie niesprawiedliwości i zapewnienie  równych praw dla wszystkich, możemy osiągnąć prawdziwy  pokój i pojednanie. Wprowadzenie sprawiedliwego  pokoju, zgodnego z prawem międzynarodowym i rezolucjami  ONZ, uzależnione jest od zakończenia izraelskiej  okupacji Palestyny.

Bezstronność

EAPPI nie jest ani pro-izraelskie, ani  pro-palestyńskie i nie opowiada się po żadnej ze stron  konfliktu. Jest za przestrzeganiem praw człowieka oraz  międzynarodowego prawa humanitarnego. Nikogo nie  dyskryminuje, lecz stoi wiernie po stronie biednych, pokrzywdzonych/  uciśnionych i zepchniętych na margines.

Współpraca

EAPPI uważa, że prawdziwe przemiany  możliwe są tylko przy udziale osób najbardziej dotkniętych  przez konflikt. Dlatego podtrzymuje wizję miejscowego  Kościoła na wypracowanie sprawiedliwego pokoju  i pojednania. Może on zostać osiągnięty poprzez współpracę  ramię w ramię z Izraelczykami oraz Palestyńczykami  działającymi na rzecz pokoju oraz życie bezpośrednio  wśród lokalnych społeczności i współpracę z miejscowymi  oraz międzynarodowymi organizacjami pokojowymi.  Wspólnie możemy przemówić bardziej dobitnie przeciw  niesprawiedliwości.

Model EAPPI

Rdzeń wartości EAPPI zbudowany jest w oparciu o uznany  międzynarodowy model zwany „współtowarzyszeniem”.

  •  Jest to teoretyczny model pracy humanitarnej w strefach konfliktu.
  •  Jest to także biblijny model na rzecz sprawiedliwego działania w oparciu o naśladowanie Chrystusa.
  •  Ramy prawne współtowarzyszenia wyznacza międzynarodowe prawo humanitarne.
  •  Współtowarzyszenie, aby przynosić pozytywne efekty  musi łączyć w sobie kluczowe elementy – obecność wśród  lokalnych społeczności oraz presję międzynarodową.  Zasady współtowarzyszenia

Czym jest współtowarzyszenie?

Ochrona poprzez obecność

Obecność EAPPI na terenach  okupowanych sprawia, że naruszenia praw człowieka stają  się bardziej widoczne, przez co sprawcy zachowują się  bardziej powściągliwie i często powstrzymują się od ataku  na ludność cywilną.

Monitorowanie naruszeń praw człowieka

W przypadku  gdy nawet obecność EAPPI nie powstrzymuje sprawców  od łamania praw człowieka, to dokumentujemy przebieg  zdarzenia i raportujemy o nim do ONZ oraz innych  organizacji.

Współdziałanie

z lokalnymi organizacjami działającymi  na rzecz pokoju i przestrzegania praw człowieka. EAPPI  Pomaga zwrócić uwagę światowej opinii publicznej na  działalność izraelskich i palestyńskich organizacji pokojowych, co zwiększa ich wiarygodność i zdolność do pracy  na rzecz reform.

Rzecznictwo

Przedstawiamy zeznania naocznych świadków reprezentantom świata mediów, polityki, biznesu,  a także przywódcom duchowym i przedstawicielom społeczeństwa  obywatelskiego. Wzrost  świadomości międzynarodowej zwiększa presję na sprawców  naruszeń praw człowieka i pomaga chronić ich ofiary  – cywilów.

Być świadkiem

Obserwatorzy ekumeniczni żyją pośród  lokalnych społeczności i uczestniczą w ich codziennych  czynnościach. Są głosem miejscowych działaczy, którzy  nie stosując przemocy pracują na rzecz pokoju i praw  człowieka.

Zaangażowanie

Obecność EAPPI w newralgicznych  miejscach chroni społeczności szczególnie narażone na  atak. Powstrzymuje od łamania praw człowieka – ataków  wojska izraelskiego i uzbrojonych grup izraelskich osadników  na cywilów i sprawia, że ludność żyjąca w zagrożeniu  czuje się bezpieczniej. Ekumeniczni obserwatorzy  monitorują przestrzeganie praw człowieka oraz raportują  o ich naruszeniach, a poprzez relację naocznych świadków  zwracają na ten problem uwagę świata.

Zmiana

Zmiana dokonuje się nie tylko w miejscach,  które są monitorowane przez EAPPI, ale także poprzez  naszą aktywność w międzynarodowej sieci Kościołów  i działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

All rights reserved to PDSC.pl | Powered by WordPress & TORANJ Theme | Crafted by Viacheslav Babanin