logo-mini
O nas

O nas

Peace and Development Studies

PDSC

PDSC (Peace and Development Studies Community) powstało na bazie projektu mającego na celu przygotowanie i wdrożenie pierwszego w Polsce programu studiów nad pokojem i rozwojem globalnym realizowanego między 2008 i 2011 w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Celem PDSC jest kontynuowanie wysiłków zmierzających do popularyzacji wiedzy i analiz z zakresu studiów nad pokojem i rozwojem globalnym, współpracy rozwojowej, rozwiązywania konfliktów oraz pomocy humanitarnej w szczególności z obszaru Azji i Afryki.

Do współpracy w realizacji wspólnych projektów zapraszamy wszystkie osoby i instytucje, którym bliska jest wyżej wymieniona problematyka.

PDSC (Peace and Development Studies Community) was created on the basis of a project that aimed at preparing and implementing first university programme devoted to studies on peace and global development implemented between 2008 and 2011 at the Tischner European University in Krakow.

The goal of the PDSC is to continue efforts to popularize knowledge and analysis in the field of peace and global development, development cooperation, conflict resolution and humanitarian aid, in particular dealing with Asia and Africa.

We invite all persons and institutions interested in the aforementioned issues to cooperate in the implementation of joint projects.

Redaktorzy portalu i animatorzy społeczności

dr Konrad Pędziwiatr

Doktor nauk społecznych Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Socjolog, europeista i antropolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Exeter i University of Oxford. Marie Curie Research Fellow na uniwersytecie w Bradford. Członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz International Society for the Sociology of Religion. Redaktor portalu Arabia.pl oraz portalu Euro-islam.info. Krajowy koordynator programu EAPPI Światowej Rady Kościołów. Były koordynator  główny projektu Peace and Development Studies w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie .

Bartłomiej Myszkowski

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w relacjach palestyńsko-izraelskich i związanymi z nimi kwestiami naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. Pracował w charakterze obserwatora praw człowieka w Autonomii Palestyńskiej i Izraelu; współorganizował wyjazdy studyjne do Izraela i palestyńskich terytoriów okupowanych z zakresu MPH dla europejskich dziennikarzy i polityków. Współpracuje z Fundacją Dobrych Inicjatyw oraz Diakonią. Na polu krajowym współtworzył trzy edycje Festiwalu HumanDoc w Krakowie, a także uczestniczył w inicjatywie obywatelskiej „Kraków dla pokoleń”. Prywatnie kocha podróże i turystykę wysokogórską – poczucie przestrzeni i wolności.

dr Agnieszka Legut

Doktor nauk społecznych. Absolwentka europeistyki i anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła także studia na temat rozwoju globalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka kursu UNDP Sustainable Human Development na Central European University w Budapeszcie oraz kursu Rady Europy i Centrum Północ-Południe w zakresie edukacji globalnej. Naukowo, zajmuje się zależnościami między migracją a rozwojem. Interesuje się polityką imigracyjną i pomocową Unii Europejskiej.

Andrzej Nowiński

Absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Ukończył kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalność Zarządzanie Projektami. Stypendysta na kierunku „Politics Studies” na Uniwersytecie w Huddersfield w Anglii. Były członek Instytutu Badań nad Cywilizacjami, obserwator wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2007 roku. Interesuje się rozwojem państwowości w Afryce, pomocą rozwojową i jej skutkami oraz globalizacją. Prace dyplomowe napisał o przyczynach słabości demokracji afrykańskich oraz problematyce państw upadłych na przykładzie Somalii. Studiując problematykę państw upadłych, zainteresował się bezpieczeństwem międzynarodowym, któremu obecnie poświęca większość uwagi.

Agata Kapłon-Pacyna

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wyższej Szkole Europejskiej, studentka europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stypendystka programu’ Kapitalny projekt’ na studiach uzupełniających magisterskich zarządzania projektami. Interesuje się dyplomacją Unii Europejskiej współpracą międzynarodową oraz zarządzaniem projektami. Były specjalista ds. komunikacji w projekcie Peace and Development Studies w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Aleksandra Pająk-Gałęza

Absolwentka geografii społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Peace and Development Studies w Wyższej Szkole Europejskiej. Stypendystka programu „Kapitalny projekt” na studiach uzupełniających magisterskich zarządzania projektami. W czasie licznych podróży zainteresowała się tematyką pomocy rozwojowej, a w szczególności jej efektywnością. Odbyła staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Islandii w Departamencie Współpracy Rozwojowej.

Bartłomiej Jojczyk

Student Stosunków Międzynarodowych o specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Stypendysta Uniwersytetu Wileńskiego, członek Instytutu Badań nad Cywilizacjami. Były wolontariusz w Gruzji, gdzie pracował w Departamencie Kultury i Spraw Socjalnych w Ozurgeti oraz w Euro-Klubie z młodzieżą. Stażysta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Mińsku oraz były obserwator wyborów na Ukrainie. Współpracuje z Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy  Bona Fides, Student Youth-Council w Ozurgeti oraz z Fundacją Instytut Innowacji w Warszawie. Zakres zainteresowań: pokój i rozwój, pomoc rozwojowa i jej skuteczność, Europa Wschodnia i Kaukaz, prawa człowieka.

dr Robert Łuczak

Geograf i socjolog; stypendysta Fundacji Fulbrighta, Centre for Social Studies oraz Komisji Europejskiej; absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; członek Global Development Research Group. Jego zainteresowania badawcze dotyczą teorii i konsekwencji modernizacji oraz globalizacji, uwarunkowań rozwoju, rozwoju regionalnego, rewolucji informacyjnej oraz przestrzennego wymiaru procesów społecznych i gospodarczych. Ma szerokie doświadczenie dydaktyczne; jest autorem lub współautorem publikacji, podręczników i programów kształcenia dotyczących rozwoju globalnego.

Był szefem projektu “Tworzenie trwałych podstaw dla kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doświadczeń modelu nordyckiego” realizowanego wspólnie przez Global Development Research Group (GDRG), Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) oraz Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

Magdalena Trojanek

bsolwentka socjologii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilka lat współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania dyskryminacji oraz edukacji globalnej i wielokulturowej. Zainteresowania naukowe: współpraca rozwojowa, polityka migracyjna i rozwojowa, psychologia kliniczna i kulturowa. Zainteresowania pozanaukowe: kooperatywizm i zrównoważone rozwiązania dla życia codziennego.

Obecnie pracuje na stanowisku koordynatorki ds. komunikacji w Grupie Zagranica, platformie polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w szeroko rozumianą współpracę rozwojową.

Dominika Kasprzak

Absolwentka studiów uzupełniających magisterskich Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalności Peace and Development Studies oraz Zarządzanie Projektami. Wcześniej obroniła tytuł licencjacki na tym samym kierunku, specjalności Integracja Europejska. Przewodnicząca koła naukowego Peace and Development, członkini Instytutu Badań nad Cywilizacjami oraz stypendystka LLLP w Liverpool John Moores University (UK). Doświadczenie pracy m.in. w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSE oraz agencji ONZ w Bonn (UNEP). Zainteresowana dialogiem międzykulturowym oraz kwestiami zrównoważonego rozwoju.

dr Cheikh Gueye

Doktor filozofii, specjalizujący się w filozofii starożytnej, a w szczególności stoicyzmem. Jego obszar badawczy obejmuje dialog międzykulturowy i międzyreligijny, antropologię filozoficzną, prawa człowieka oraz pokój, które to tematy podejmuje w swoich publikacjach (Heidelberg: Universitaetsverlag Winter). Obecnie pracuje w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Lichtensteinie, gdzie w ramach Centrum Badań nad Pokojem i Godnością Ludzką zamuje się dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym, pokojem i prawami człowieka.

Cyprian Kozera

Absolwent afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Peace and Development Studies w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Stypendysta programu Erasmus w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (stażysta w Research Center for Peace and Human Dignity przy International Academy of Philosophy w Liechtensteinie), redaktor naczelny rocznika „African Review – Przegląd Afrykanistyczny” (2008, 2010). Interesuje się relacjami pomiędzy Zachodem a islamem, (zwłaszcza fundamentalizmem i terroryzmem islamskim) oraz transformacjami socjopolitycznymi w świecie islamu w kontekście islamizacji instytucji politycznych i społecznych.

Małgorzata Kaliszewska

Ukończyła Socjologię  ze specjalizacjąÂ  Antropologia na UJ oraz  Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją Peace and Development Studies w WSE. W  trakcie studiów realizowała stypendium naukowe na Uniwersytecie Kopenhaskim (Dania), a także ukończyła staż w Islandzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w ICEIDA (Islandia). Angażowała się jako Koordynatorka w ogólnopolskim projekcie „gotuj z sercem” na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Obecnie pracuje na stanowisku konsultantki ds. Corporated Social Responsibility (CSR), a w czasie wolnym jest animatorką działań lokalnych związanych z ekonomią społeczną. Interesuje się zagadnieniami związanymi z procesami marginalizacji społecznej, tożsamością zbiorową oraz współpracą międzysektorową na rzecz realizacji celów społecznych.

Kordian Kochanowicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, oraz programu European Master in International Humanitarian Assistance w ramach sieci NOHA (Network on Humanitarian Assistance). Pracował jako wykładowca i autor kursów uniwersyteckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie, w ramach programu Peace and Development Studies. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny stosunków międzynarodowych, takich jak pomoc humanitarna, współpraca rozwojowa, organizacje pozarządowe, perspektywa praw człowieka w rozwoju, skuteczność i standardy współpracy rozwojowej. Zawodowo zajmuje się ewaluacją projektów i zarządzaniem strategiczym w edukacji, w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i uczelniach wyższych.

dr Agata Motyl-Adamczyk

Doktor nauk humanistycznych i certyfikowany mediator Polskiego Centrum Mediacji oraz wiceprezesem i koordynatorem grupy naukowej organizacji SIETAR Polska (Society For Intercultural Education Training and Research). Interesuje się m.in. konfliktami międzynarodowymi, pokojowymi metodami rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i mediacji) oraz różnicami kulturowymi. Za najciekawszy rejon do badań uważa Bliski Wschód. Pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, obecnie pracuje jako PR-owiec i copywriter.

All rights reserved to PDSC.pl | Powered by WordPress & TORANJ Theme | Crafted by Viacheslav Babanin